youtube
instagram

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT ogłosiła nabór na stanowisko "Specjalista ds. eksploatacji sieci i urządzeń oczyszczalni ścieków"!

1. Dokumenty aplikacyjne składa się w terminie do dnia 8 marca 2021 r. do godz. 1300. O dochowaniu wyznaczonego terminu decyduje data bezpośredniego złożenia w sekretariacie MSK AQUALIFT Sp. z o.o. bądź wpływu do Spółki (w sytuacji nadania w placówce pocztowej) lub przesłania drogą elektroniczną.
2. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Specjalista ds. eksploatacji sieci i urządzeń oczyszczalni ścieków” można składać:

 • bezpośrednio w siedzibie MSK AQUALIFT Sp. z o.o.: sekretariat I piętro pok. 12,
 • korespondencyjnie poprzez przesłanie na adres MSK AQUALIFT Sp. z o.o..

3. Dokumenty aplikacyjne można przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@aqualift.co

widok z lotu ptaka na jezioro miejskie i napis KOMUNIKAT

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o. W Międzychodzie ul. Bolesława Chrobrego 24A specjalizuje się w realizacji usług z zakresu gospodarki komunalnej. Spółka zarządza: stacjami uzdatniania i siecią wodociągową, oczyszczalnią ścieków i systemami zbiorczych sieci kanalizacyjnych, gminnymi budynkami usługowo-mieszkalnymi oraz budynkami mieszkalnymi i cmentarzem komunalnym. Ponadto Spółka zajmuje się: realizacją usług związanych ze zbiórką i utylizacją odpadów, utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni, oczyszczaniem placów i ulic, zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych oraz wieloma innymi usługami o zróżnicowanym charakterze.  

Obecnie Spółka poszukuje osoby na stanowisko:

specjalista ds. eksploatacji sieci i urządzeń oczyszczalni ścieków

Nazwa i adres pracodawcy:

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o.,

ul. Bolesława Chrobrego 24A, 64-400 Międzychód

Wymagania:

 • co najmniej średnie wykształcenie,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość pakietu Microsoft Office,
 • dodatkowym atutem będą uprawnienia budowlane, wykształcenie o profilu technicznym, podstawowa znajomość programu AutoCAD lub podobnego, doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym charakterze lub/i w przedsiębiorstwach komunalnych lub/i w instytucjach samorządowych,
 • samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • monitorowanie stanu technicznego sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
 • monitorowanie jakości oczyszczonych ścieków,
 • organizowanie bieżących napraw, usuwanie awarii i planowanie remontów sieci i urządzeń oczyszczalni ścieków,
 • analizowanie kosztów i zużycia energii elektrycznej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w sprawnie działającej i systematycznie rozwijającej się firmie,
 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • wsparcie ze strony doświadczonych współpracowników i przełożonych,
 • samodzielną, pełną różnorodnych zadań pracę,
 •  niezbędne narzędzia pracy.

Wymagane dokumenty:

 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny i CV,
 • niezbędne oświadczenia opatrzone własnoręcznym podpisem:
 • o niekaralności  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji,
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż przewidziane w kodeksie pracy na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji,
 • o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji.

Wzór oświadczeń dostępny w załączniku.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Dokumenty aplikacyjne składa się w terminie do dnia 8 marca 2021 r. do godz. 1300

O dochowaniu wyznaczonego terminu decyduje data bezpośredniego złożenia w sekretariacie MSK AQUALIFT Sp. z o.o. bądź wpływu do Spółki (w sytuacji nadania w placówce pocztowej) lub przesłania drogą elektroniczną.

 1. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Specjalista ds. eksploatacji sieci i urządzeń oczyszczalni ścieków” można składać :

- bezpośrednio w siedzibie MSK AQUALIFT Sp. z o.o.: sekretariat I piętro pok. 12,

- korespondencyjnie poprzez przesłanie na adres MSK AQUALIFT Sp. z o.o..

 1. Dokumenty aplikacyjne można przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@aqualift.co

Informacje dodatkowe:

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu. W CV prosimy podać swój adres mailowy, ponieważ wszelka korespondencja odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Szczegółowy zakres obowiązków oraz wynagrodzenie będą ustalone indywidualnie i uzależnione od wiedzy i doświadczenia kandydata.

    Prezes Zarządu

Wojciech Danielczak

 

 

Międzychód, 19 lutego 2021 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W MSK AQUALIFT. SP. Z O.O.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

I ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z .o. w Międzychodzie, ul. Bolesława Chrobrego 24A, 64-400 Międzychód reprezentowana przez Prezesa Zarządu.

II INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej: chlebowski@aqualift.co;

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny Administratora w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz ewentualna zgoda kandydata (zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawarte w formularzu rekrutacyjnym osoby ubiegającej się o zatrudnienie).

2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko oraz podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego.

3. Podanie danych osobowych w dokumencie „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dobrowolnych, innych niż przewidziane w kodeksie pracy” nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt z kandydatem oraz sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji.

IV ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

V OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane będą przechowywane i zostaną usunięte po trzech miesiącach od zakończenia procesu rekrutacji.

VI PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) usunięcia swoich danych osobowych;

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

5) przenoszenia swoich danych osobowych;

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami

3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć lub wykonać takiej umowy.

X ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2