youtube
instagram

R A D A  M I E J S K A  M I Ę D Z Y C H O D U

Z  A  W  I  A  D  A  M  I  A

Dnia 23 listopada 2021 roku o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu  Miasta i Gminy w Międzychodzie

odbędzie się XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU
 

PORZĄDEK  OBRAD:                                     

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej Międzychodu.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej Międzychodu.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków
  i Petycji z działalności w okresie między sesjami.
 9. Dodatki mieszkaniowe.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia
  22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2021-2027.
 3. ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Międzychodu.
 4. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 5. przyjęcia „Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
 6. dopłaty do 1m3 oczyszczanych ścieków z gospodarstw domowych nie włączonych do systemu kanalizacji sanitarnej.
 7. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Łowyń (Domat).
 8. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Mierzyn – Drzewce (teren ow).
 9. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Bielsko (ul. Przemysłowa).
 1. Podjęcie uchwał w sprawach statutów sołectw:
 1. Statutu Sołectwa Bielsko.
 2. Statutu Sołectwa Dormowo.
 3. Statutu Sołectwa Drzewce.
 4. Statutu Sołectwa Dzięcielin.
 5. Statutu Sołectwa Głażewo.
 6. Statutu Sołectwa Gorzycko Stare.
 7. Statutu Sołectwa Gorzyń.
 8. Statutu Sołectwa Gralewo.
 9. Statutu Sołectwa Kamionna.
 10. Statutu Sołectwa Kolno.
 11. Statutu Sołectwa Krzyżkówko.
 12. Statutu Sołectwa Lewice.
 13. Statutu Sołectwa Łowyń.
 14. Statutu Sołectwa Mierzyn.
 15. Statutu Sołectwa Mnichy.
 16. Statutu Sołectwa Mokrzec.
 17. Statutu Sołectwa Muchocin.
 18. Statutu Sołectwa Piłka.
 19. Statutu Sołectwa Popowo.
 20. Statutu Sołectwa Radgoszcz.
 21. Statutu Sołectwa Skrzydlewo.
 22. Statutu Sołectwa Sowia Góra.
 23. Statutu Sołectwa Tuczępy.
 24. Statutu Sołectwa Wielowieś.
 25. Statutu Sołectwa Zatom Nowy.
 26. Statutu Sołectwa Zatom Stary.
 1. Zapytania i wnioski.
 2. Zakończenie obrad.       

 

Ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii i mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, zaleca się aby obrady sesji śledzić na żywo w Internecie pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2